Nederlands

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
SVA: Arjan Kwappenberg h.o.d.n. SVA Stressless Vinyl Application, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17191254.
Klant: de persoon of rechtspersoon die in het kader van beroep of bedrijf met SVA een overeenkomst heeft gesloten.
Opleiding: Een door SVA aangeboden cursus, workshop, training of opleiding.
Deelnemer: de natuurlijke persoon die in het kader van een met SVA gesloten overeenkomst is ingeschreven als de persoon die deelneemt aan een door SVA aangeboden cursus, workshop of opleiding.
Certificaat: Een digitaal beeldmerk waarmee de Klant aangeeft werkzaamheden op het gebied van vinyl applicatie aan te kunnen bieden uitgevoerd volgens de SVA-methode door een Certificaathouder.
Certificaathouder: De Deelnemer die als gevolg van het succesvol doorlopen van een Opleiding door SVA, wordt erkend als een door SVA gecertificeerd persoon en als zodanig is opgenomen in het openbare SVA-register vermeld op de website van SVA.
SVA-methode: Een door SVA ontwikkelde methode om vinyl aan te brengen op oneven oppervlakten zonder het vinyl op spanning te brengen.
Keurmerkovereenkomst: De overeenkomst waarbij SVA de Klant het recht geeft tot het voeren van een SVA-keurmerk tegen betaling door de Klant van periodieke vergoedingen.
1.2 In dit artikel gedefinieerde woorden zullen met een hoofdletter worden aangegeven.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, op grond waarvan SVA diensten en/of goederen van welke aard dan ook aan de Klant levert.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op uit de overeenkomst voortvloeiende opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Door het gebruik van een Certificaat verklaart de Licentiehouder zich tevens automatisch gebonden aan deze algemene voorwaarden.
2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wordt door SVA uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

SVA doet schriftelijk, elektronisch of mondeling een aanbod. Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een dergelijk aanbod door de Klant en door acceptatie daarvan door SVA. Acceptatie is vormvrij en mag onder andere blijken uit het feit dat SVA is aangevangen met de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 4 Opleidingen

4.1 Door SVA aangeboden Opleidingen worden gehouden op de aangegeven datum onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
4.2 SVA behoudt zich het recht voor waar nodig de opgegeven locatie van een Opleiding te veranderen .
4.3 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
4.4 Annulering van een Opleiding dient schriftelijk te geschieden door de Klant. De datum van ontvangst van dit schrijven geldt als bepalend betreffende de aanzegdatum.
4.5 In geval van verhindering van een Deelnemer is de Klant tot de aanvang van een activiteit gerechtigd een vervanger aan te melden. De vervanger zal wel dienen te voldoen aan de kwalificatie-eisen zoals deze steeds per activiteit zijn gesteld.
4.6 De Klant kan een overeengekomen opleiding verschuiven naar een andere datum tot 30 dagen voor aanvang van de opleiding.
4.7 De Klant kan een overeengekomen opleiding kosteloos annuleren tot 30 dagen voor aanvang van de opleiding. Bij annulering vanaf 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding is 50% van het deelnamegeld verschuldigd. Vanaf 14 dagen vóór aanvang van de opleiding kan niet meer worden geannuleerd. Ook tijdens een Opleiding is annuleren niet langer mogelijk. De Klant is alsdan volledige betaling verschuldigd.
4.8 Bij het niet verschijnen van de Deelnemer zijn de volledige kosten verschuldigd.
4.9 SVA behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van een opleiding organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 5 Duur van de Overeenkomst

5.1 Een Opleiding wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd.
5.2 Een Licentieovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar, bij afloop waarvan de overeenkomst telkens stilzwijgend wordt verlengd met een periode van 1 jaar tenzij de overeenkomst schriftelijk wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
5.3 De Klant is niet gerechtigd een overeenkomst welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.
5.4 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend of indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd,

Artikel 6 Opleiding

6.1 Ingeval van een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een Opleiding, zal SVA zich naar beste kunnen inspannen de Opleiding met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van SVA worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst SVA uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
6.2 Indien en voorzover een Deelnemer een Opleiding met succes doorloopt, zal hem een digitaal Certificaat worden toegewezen en zal hij worden opgenomen in het openbare SVA-register als Certificaathouder.
6.3 De Certificaathouder is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle van SVA verkregen kennis, bescheiden en informatie van vertrouwelijke aard. De Certificaathouder is niet gerechtigd de informatie die aan hem door SVA ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
6.4 SVA kan een toegewezen Certificaat intrekken en de Certificaathouder verwijderen uit het openbare SVA-register, wanneer de Certificaathouder naar het onderbouwde oordeel van SVA ondeugdelijke werkzaamheden heeft verricht bij het toepassen van de SVA-methode en/of in strijd handelt met zijn verplichtingen jegens SVA of hetgeen waar SVA, althans de SVA-methode, voor staat.
6.5 Ingeval SVA op locatie van de Klant een opleiding verzorgt, draagt de Klant kosteloos zorg voor de door SVA in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte, met ….. faciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke en overigens geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden.
6.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het gebruik dat de Klant maakt van de SVA-methode steeds voor rekening en risico van Klant.
6.7 In voorkomend geval rust de bewijslast dat de dienstverlening en de resultaten van de dienstverlening van SVA niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam SVA mag worden verwacht, geheel bij Klant, onverminderd het recht van SVA met alle middelen tegenbewijs te leveren.

Artikel 7 De Keurmerkovereenkomst

7.1 Een Keurmerkovereenkomst geeft de Klant het recht het SVA-keurmerk te voeren. De Klant mag daarbij gebruik maken van de benamingen “SVA” en “SVA-methode”, alsmede het beeldmerk van SVA (hierna logo), uitsluitend ter aanduiding en promotie van het feit dat diens bedrijf vinyl applicatie met toepassing van de SVA-methode aanbiedt, uitgevoerd door een Certificaathouder. De Klant is gerechtigd de benamingen en het logo in dat kader te verveelvoudigen en te openbaren. SVA behoudt zich alle andere rechten voor.
7.2 SVA zal de Klant een digitaal bestand ter beschikking stellen van het logo. Het is de Klant toegestaan de grootte van het logo naar eigen inzicht te wijzigen, doch slechts voorzover het logo of de kwaliteit daarvan niet wordt verminkt. De kleuren, letters, vormgeving en verhoudingen van het logo mogen niet worden gewijzigd. Bovendien mag het logo niet worden gebruikt tegen een zwarte achtergrond.
7.3 De Klant mag het Keurmerk alleen gebruiken indien en voorzover hij opdrachten verkregen uit hoofde van een aanbod tot toepassing van de SVA-methode, laat uitvoeren door een Certificaathouder. De Klant dient er, naast SVA, mede op toe te zien dat de Certificaathouder zijn werkzaamheden met gebruik van de SVA-methode zorgvuldig en behoorlijk uitvoert, waarbij hij voldoet aan zijn verplichtingen te dien aanzien jegens SVA.
7.4 SVA is gerechtigd de Keurmerkovereenkomst direct te beëindigen zonder dat hierdoor enige verplichting tot terugbetaling van reeds betaalde vergoedingen ontstaat voor SVA, indien de Klant aantoonbaar in gebreke is gebleven ten aanzien van de voorwaarden waaronder het Keurmerk mag worden gevoerd.
7.5 Op het moment van beëindiging van de Keurmerkovereenkomst is de Klant gehouden om elk nader gebruik van het Keurmerk en de daarbij behorende intellectuele eigendomsrechten en verwijzingen naar SVA en/of de SVA methode direct te staken op straffe van een direct opeisbare boete van € 250,- per dag dat het ongeoorloofde gebruik voortduurt.
7.6 De Klant staat in voor al het gebruik dat van het Keurmerk en de daaraan gelieerde intellectuele eigendomsrechten wordt gemaakt, ook al gebeurt dit zonder zijn toestemming.

Artikel 8 Tarieven

8.1 De overeenkomst wordt beheerst door de tarieven, bepalingen en voorwaarden van SVA. Alleen schriftelijk vastgelegde afwijkingen zijn bindend. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde vergoedingen.
8.2 De eenmalige en periodieke tarieven die de Klant moet betalen zijn bij het sluiten van de overeenkomst waar deze algemene voorwaarden een onderdeel van uitmaken, vastgesteld.
8.3 Ingeval van een Licentieovereenkomst is de Klant aan SVA periodieke vergoedingen verschuldigd gedurende de looptijd van de Licentieovereenkomst.
8.4 Alle door SVA opgegeven prijzen en bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
8.5 SVA heeft het recht om tarieven die met Klant zijn overeengekomen, eenmaal per jaar te verhogen. SVA zal de Klant tijdig voor de ingangsdatum over een zodanige wijziging informeren. De Klant is gerechtigd binnen 30 dagen nadat door SVA aan de Klant de mededeling van de prijsverhoging is gedaan, de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Indien beëindiging van de overeenkomst binnen de gestelde termijn achterwege blijft, wordt de Klant geacht akkoord te zijn gegaan met de prijsverhoging.

Artikel 9 Facturering / Betaling

9.1 Alle vergoedingen aan SVA zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Periodieke vergoedingen zullen jaarlijks in rekening worden gebracht en bij vooruitbetaling zijn verschuldigd.
9.2 Tenzij een andere wijze van facturering is overeengekomen, brengt SVA verschuldigde bedragen door middel van een digitale factuur (periodiek) aan de Klant in rekening.
9.3 Indien de Klant niet tijdig heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen, is de Klant van rechtswege in verzuim. SVA zal de Klant herinneren aan diens betalingsverplichting, alvorens incassokosten in rekening worden gebracht. Indien de Klant hieraan geen gehoor geeft zullen alle door SVA in verband met het verzuim te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten zonder nadere ingebrekestelling voor rekening van de Klant komen, waarbij ten aanzien van de buitengerechtelijke kosten een forfaitaire vergoeding van 15% van de verschuldigde hoofdsom zal gelden met een minimum van € 40,-.
9.4 SVA is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

10.1 SVA blijft eigenaar van alle intellectuele eigendommen c.q. behoudt zich alle rechten voor die voortvloeien uit zijn werkzaamheden en die waarvan hij tijdens zijn werkzaamheden gebruik maakt, zoals, maar niet beperkt tot, auteursrechten.
10.2 Indien een Klant uit hoofde van een met SVA gesloten overeenkomst enig gebruiksrecht toekomt, dan betreft te allen tijde uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht behorende bij de overeenkomst, voor de duur van de overeenkomst.
10.3 Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit de uitvoering van een overeenkomst behoren toe aan SVA, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen.
10.4 Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om verkregen kennis of informatie, althans producten waarin intellectuele eigendomsrechten van SVA rusten, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren anders dan het uitdrukkelijk met SVA overeengekomen gebruik daarvan.
10.5 Ieder gebruik en iedere verveelvoudiging of openbaarmaking van kennis, informatie, documenten etc. betrekking hebbende op de SVA-methode of daaraan gelieerde intellectuele eigendomsrechten, dat buiten de strekking van de hierop betrekking hebbende overeenkomst valt, wordt beschouwd als een schending van het intellectueel eigendomsrecht. De Klant zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 2.500,- euro per inbreuk makende handeling en € 250,-per dag dat deze voortduurt, betalen aan SVA, onverminderd het recht van SVA om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 11 Verwerking gegevens

11.1 De Klant geeft dient SVA op de hoogte te stellen van elke verandering van door hem aan SVA verstrekte gegevens, waaronder met name doch niet uitsluitend persoonsgegevens.
11.2 Ingeval van een Opleiding geeft de Klant SVA bij voorbaat toestemming om de persoonsgegevens van de Deelnemer op te nemen in het openbare SVA-register bij het succesvol doorlopen van de Opleiding.
11.3 Klant staat er jegens SVA voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van (persoons)gegevens zoals verstrekt aan SVA door de Klant niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Klant vrijwaart SVA tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
11.4 Indien SVA op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. SVA staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaringen

12.1 SVA is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die ontstaat doordat de Klant aan SVA onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
12.2 SVA is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is misbruik, diefstal of op andere wijze onrechtmatig handelen door een derde als gevolg waarvan een ander dan de Klant gebruik kan maken van de door SVA geleverde diensten dan de Klant. In dat geval blijft Klant gehouden voor de afgenomen diensten te betalen.
12.3 Elke aansprakelijkheid van SVA voor (rechts-)handelingen en tekortkomingen van welke aard dan ook van door SVA ingeschakelde derde partijen is uitgesloten.
12.4 SVA is jegens Klant uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
12.5 De totale aansprakelijkheid van SVA wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van één jaar of langer, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van SVA voor schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 500,- (vijfhonderd euro), tenzij sprake is van aansprakelijkheid van SVA voor schade door dood of lichamelijk letsel.
12.6 De aansprakelijkheid van SVA voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van SVA wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
12.7 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SVA.
12.8 Tenzij nakoming door de SVA blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van SVA wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien de Klant SVA onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en SVA ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat SVA in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
12.9 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SVA meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen SVA vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 13 Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen door SVA worden gewijzigd. SVA zal de Klant schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen. De Klant heeft in dat geval het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen binnen 1 maand na bekendmaking, na welke termijn de gewijzigde voorwaarden als door de Klant aanvaard worden geacht.

Artikel 14 Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1 Op ieder door SVA aan de Klant uitgebracht aanbod alsmede op iedere tussen SVA en de Klant gesloten overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, met dien verstande dat SVA gerechtigd is het geschil voor te leggen aan een rechter die zonder vorenstaand beding bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.[/vc_column_text][vc_btn title=”Download algemene voorwaarden (.PDF)” style=”flat” color=”warning” align=”left” i_align=”right” i_icon_fontawesome=”fa fa-angle-right” add_icon=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fstresslessva.com%2Fcontent%2Fuploads%2F2016%2F10%2Falgemene-voorwaarden-sva.pdf|||”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

English

Article 1 Definitions

1.1. These terms and conditions use the following terms:
SVA: Arjan Kwappenbeg, operating as SVA Stressless Vinyl Application, registered with the Chamber of Commerce under number 17191254.
Client: The natural or legal person who has concluded an agreement with SVA in the practice of their occupation or business.
Course: A course, workshop, or training program offered by SVA.
Participant: The natural person who, in the context of an agreement concluded with SVA, is registered to participate in a course, workshop, or training program offered by SVA.
Certificate: A digital logo which the Client can use to show that they can offer vinyl application activities performed by a Certificate Holder in accordance with the SVA Method.
Certificate Holder: The Participant who, by successfully completing one of SVA’s Courses, is recognised as an SVA-certified individual and is included as such in the public SVA database listed on SVA’s website.
SVA Method: A method developed by SVA for applying vinyl to uneven surfaces without applying tension to the vinyl.
Licence Agreement: The agreement in which SVA authorises the Client to use an SVA quality mark in exchange for periodic payments by the Client.
1.2. Terms defined in this section will be capitalised in these terms and conditions.

Article 2 Applicability

2.1 These terms and conditions apply to all offers and agreements under which SVA provides the Client with services and/or goods of any nature.
2.2 These terms and conditions also apply to any orders, additional orders, and follow-up orders resulting from the agreement. By using a Certificate, the Certificate Holder automatically agrees to these terms and conditions.
2.3 Deviations from these terms and conditions are only permitted if explicitly agreed upon in writing.
2.4 SVA explicitly rejects the applicability of the Client’s terms and conditions.

Article 3 Conclusion of agreements

SVA will make a written, digital, or verbal offer. An agreement is concluded through acceptance of such an offer by the Client, and acceptance thereof by SVA. Acceptance is free-format and may include, among other things, the fact that SVA has commenced with the fulfilment of the Agreement.

Article 4 Courses

4.1 Courses offered by SVA will be given on the specified date, subject to sufficient registrations.
4.2 SVA reserves the right to change the specified location of a Course, if necessary.
4.3 Registrations will be processed in the order they are received.
4.4 Cancellation of a Course must be done in writing by the Client. The date of receipt of the cancellation is considered to be the date of notice.
4.5 If a Participant is unable to attend a Course, the Client is entitled to register a replacement until the activity commences. The replacement must also meet the qualifying requirements for each activity.
4.6 The Client can change the date of an agreed Course up to 30 days before its commencement.
4.7 The Client can cancel an agreed Course, at no expense, up to 30 days before its commencement. The Client will be charged 50% of the course fees for cancellations between 30 and 14 days before commencement of the course. Courses cannot be cancelled within 14 days before commencement. Cancellation is also not possible during a Course. The Client will be required to pay the full amount.
4.8 The full amount must also be paid if the Participant does not attend the Course.
4.9 SVA reserves the right to make changes regarding the organisation and content of a Course.

Article 5 Duration of the Agreement

5.1 A Course is a one-time commitment and, as such, has no duration.
5.2 A License Agreement is concluded for a period of 1 year, after which the agreement will be automatically renewed for a period of 1 year, unless the agreement is terminated in writing, under observation of a 1 month notice period.
5.3 The Client is not authorised to prematurely terminate a fixed-term agreement.
5.4 Either party can fully or partly terminate the agreement in writing with immediate effect, and without notice of default, if the counterparty is granted provisional or definitive suspension of payment, or if a petition for liquidation is filed for the counterparty.

Article 6 Course

6.1 If an agreement has been concluded for a Course, SVA will, to the best of its ability, endeavour to conduct the Course with care, and, if applicable, in accordance with written agreements and procedures made with the Client. SVA’s services are all conducted on a best-efforts basis, unless, and to the extent that, SVA has explicitly agreed to a specific result in the written agreement, and the result in question has been adequately defined.
6.2 If, and to the extent that, a Participant successfully completes a Course, he or she will be issued a digital Certificate and will be added to the public SVA database as a Certificate Holder.
6.3 The Certificate Holder is obliged to protect all confidential knowledge, documents, and information received from SVA against disclosure to third parties. The Certificate Holder is not authorised to use the information made available by SVA for any other purpose than that for which it was obtained.
6.4 SVA can revoke an awarded Certificate and remove the Certificate Holder from the public SVA database if, in SVA’s substantiated opinion, the Certificate Holder has delivered faulty work while using the SVA Method and/or acted in conflict to his or her obligations towards SVA, or in conflict to what SVA, or at least the SVA Method, stands for.
6.5 If SVA is conducting a Course on the Client’s site, the Client will, within reason, provide the facilities requested by SVA, such as a work space with … facilities. The work space and facilities must meet all statutory and other applicable OHS requirements.
6.6 Unless otherwise agreed in writing, the Client’s use of the SVA Method is at their own expense and risk.
6.7 Where applicable, the burden of proof that SVA’s service, and the results of said service, do not satisfy the written agreements or the expectations from a reasonable and competent SVA, is placed on the Client, without prejudice to SVA’s right to provide proof to the contrary, by all possible means.

Article 7 The License Agreement

7.1 A License Agreement gives the Client the right to use the SVA quality mark. The Client may also use the terms SVA and SVA Method, as well as SVA’s logo, to demonstrate and promote the fact that the Client’s company offers vinyl application using the SVA Method, performed by a Certificate Holder. The Client is authorised to duplicate and publish those terms and the logo to that end. SVA reserves all other rights.
7.2 SVA will provide the Client with a digital version of the logo. The Client is authorised to resize the logo at their discretion, but only to the extent that the logo or its quality are not negatively affected. The logo’s colours, letters, design, and proportions may not be altered. In addition, the logo may not be used on a black background.
7.3 The Client may only use the quality mark if, and to the extent that, contracts obtained under consideration of the application of the SVA Method are executed by a Certificate Holder. Aside from SVA, the Client must exercise due diligence to ensure that, when using the SVA Method, the Certificate Holder performs his or her work carefully and properly, fulfilling his or her obligations towards SVA in this respect.
7.4 SVA is authorised to terminate the License Agreement immediately, and with no obligation to reimburse the Client for any payments already made, if the Client is demonstrably in default regarding the terms and conditions under which the Quality Mark may be used.
7.5 If the License Agreement is terminated, the Client is prohibited from any further use of the Quality Mark and associated intellectual property, and references to SVA and/or the SVA Method, under penalty of an immediately payable fine of €250 per day that the unauthorised use continues.
7.6 The Client is responsible for all use of the Quality Mark and its associated intellectual property rights, even if it is used without the Client’s consent.

Article 8 Rates

8.1 The agreement is governed by SVA’s rates, terms, and conditions. Deviations are only binding if mutually agreed in writing. The rates may consist of non-recurring amounts, or annual or otherwise periodic fees.
8.2 The non-recurring and periodic rates payable by the Client are established during the conclusion of the agreement to which these terms and conditions belong.
8.3 For a License Agreement, the Client must make periodic payments to SVA for the duration of the License Agreement.
8.4 Unless explicitly stated otherwise, all prices and amounts specified by SVA are exclusive of VAT.
8.5 SVA reserves the right to increase rates agreed upon with the Client once per year. SVA will notify the Client in a timely manner before the increase takes effect. The Client is authorised to terminate the agreement in writing within 30 days of such notification. If the agreement is not terminated within the specified period, the Client is considered to have agreed to the price increase.

Article 9 Invoicing and payment

9.1 All payments to SVA must be made in advance. Periodic payments will be billed by year and must be paid in advance.
9.2 Unless another invoicing method has been agreed upon, SVA will bill the Client any amounts due by periodic or non-recurring digital invoice.
9.3 If the Client has not fulfilled its payment obligations on time, the Client is in default by operation of law. SVA will send the Client a payment reminder before charging collection fees. If the Client still fails to make the payment, all associated judicial and extrajudicial costs made by SVA will be borne by the Client, without further notice of default. A flat-rate fee of 15% of the outstanding amount will apply for extrajudicial costs, at a minimum of €40.
9.4 SVA is authorised to transfer its claims to payment to a third party.

Article 10 Intellectual property

10.1 SVA will remain owner of all intellectual property and reserves all rights resulting from its activities, as well as those it uses in the performance of its activities, including, but not limited to, copyrights.
10.2 If, under an agreement concluded with SVA, the Client accrues any right of use, this will always be a non-exclusive and non-transferable user license as part of the agreement, for the duration of the agreement.
10.3 Unless explicitly otherwise agreed in writing, SVA will retain ownership of any intellectual property created during or resulting from the execution of an agreement.
10.4 The Client is explicitly prohibited from duplicating, publishing, or using acquired knowledge, information, or products containing SVA’s intellectual property, in any manner other than the use explicitly agreed upon with SVA.
10.5 Every usage, duplication, or publication of knowledge, information, documents, etc. related to the SVA Method or associated intellectual property, outside of the scope of the relevant agreement, will be considered infringement of intellectual property rights. The Client will pay SVA an immediately payable fine, which is not subject to judicial mitigation, of €2500 per infringing activity, and €250 per day that the infringement persists, without prejudice to SVA’s right to seek compensation for losses resulting from the infringement, or to take other legal measures to end the infringement.

Article 11 Information processing

11.1 The Client must notify SVA of any changes in the information given to SVA by the Client, including, but not limited to, personal information.
11.2 For Courses, the Client grants SVA advance permission to add the personal information to the public SVA database upon successful completion of the Course.
11.3 The Client guarantees SVA that the contents, usage, and/or processing of the personal information as issued to SVA by the Client is not unlawful and does not infringe on any third-party rights. The Client indemnifies SVA against any third-party legal claim, of any nature whatsoever, resulting from this information or the execution of the agreement.
11.4 If, under the agreement, SVA is obliged to provide some form of information security, that security will meet the security specifications as agreed between the parties in writing. SVA cannot guarantee the effectiveness of the information security under all conditions. If a security measure explicitly specified in the agreement is missing, the security will meet a level which can be considered reasonable, given the state of technology, the sensitivity of the information, and the costs involved in implementing the measures.

Article 12 Liability and exclusions

12.1 SVA is not liable for damages suffered by the Client as a result of the Client providing SVA with incorrect or incomplete information.
12.2 SVA is not liable for damage resulting from misuse, theft, or any other unlawful act by a third party which results in a third party being able to use the services provided by SVA. The Client will remain obliged to pay for the purchased services.
12.3 SVA accepts no liability for actions, legal actions, and shortcomings of any nature, including those by third parties contracted by SVA.
12.4 SVA is solely liable towards the Client for damages resulting directly from an attributable shortcoming in the fulfilment of the agreement.
12.5 SVA’s total liability for an attributable shortcoming in the fulfilment of an agreement, or for any other reason, including any shortcoming in the fulfilment of a guarantee obligation agreed upon with the Client, is limited to compensation of direct damages to a maximum of the price stipulated in the agreement (exclusive of VAT). If the agreement is primarily a long-term agreement with a term of one year or more, the agreement price will be set at the total of the payments (exclusive of VAT) for one year. SVA’s total liability for damages of any nature will never exceed €500 (five hundred euro), unless SVA is liable for damages resulting from death or physical injury.
12.6 SVA accepts no liability for indirect damages, consequential damages, lost profits, missed savings, loss of goodwill, damages due to business interruption, or damages due to claims from the Client’s customers. SVA also accepts no liability for damage to, destruction, or loss of information or documents.
12.7 The exclusions and limitations of liability in this article do not apply if the damage is the result of deliberate or wilful recklessness by SVA.
12.8 Unless fulfilment by SVA is permanently impossible, SVA’s is only liable for attributable shortcomings in the fulfilment of an agreement if the Client gives SVA prompt notice of default, offering a reasonable period in which SVA can remedy the shortcoming, and SVA still attributably fails to fulfil its obligations after that period. The notice of default must contain a description of the shortcoming which is as complete and detailed as possible, to give SVA the opportunity to respond adequately.
12.9 To be eligible for any compensation, the Client must notify SVA of the damage in writing as soon as possible after it arises. Any damage claims against SVA expire after a period of twelve months after the claim arises.

Article 13 Changes to terms and conditions

These terms and conditions may be modified by SVA. SVA will provide the Client with written notice of any changes. The Client is authorised to terminate the agreement in writing within 1 month after such notice, after which period the Client is considered to have accepted the modified terms and conditions.

Article 14 Governing Law and Choice of Forum

14.1 All offers made by SVA to the Client, and all agreements concluded by SVA and the Client, are subject to Dutch law.
14.2 All disputes will initially be settled by the competent court in the district of East Brabant, with the understanding that SVA is authorised to present the dispute before a court authorised to exercise jurisdiction in the dispute without the aforementioned stipulation.